Općina Vrbnik

Vrbnik, naselje i mala luka u središnjem dijelu sjeveroistočne obale otoka Krka.

Vrbnik se nalazi na krškom terenu, odnosnona hridi visokoj 49 metara, i iz toga proizlazi da na njegovom području postoji nekoliko desetaka spilja i jama: Namori, Pod Kovač, Pod Kupinom, Bezdna jama, Petrina i kod Babinog zuba. Tu je riječ o manjim objektima dužine od 7 do 15 metara , koji se nalaze u razini mora, a u nekima je i more, pa se u njih može ući samo s čamcem.

Jadro – podno Hlama – je riječ ilirskoga porijekla i označuje potok, rječica, teren bogat vodom. Doista, Hlamska Draga je „odtočje“ kojim za jakih oborina otječe velika voda. Tu su i danas korita sihih potoka, a tu je i živi zdenac.

Luka je zaštićena od svih vjetrova. Manji brodovi mogu pristati s unutrašnje strane lukobrana, a unutrašnji je dio luke s dva manja stara kamena gata siguran zaklon za jahte.

Kulturno povijesni spomenici

• Statut iz 1388.
• Vitezićeva biblioteka sa 15.000 svezaka. Izuzetno vrijedni "Atlas Scholasticus et Itinerarius" od G.D. Kochlera, tiskan u Nürnbergu 1748.
• Župna crkva sv. Marije (1325.) bogata srebrnina, 12 misala i 12 brevijara na pergameni, dvije oltarne pale
• zavjetna crkva Majke Božje od zdravlja (1347.)
• ostaci crkve sv. Mavra, starija od 1483.
• u uvali sv. Juraj romanička crkvica sa zidnim freskama
• ostaci gradskih bedema i utvrde Glavina - Veli grad