• labinstina1
  • labinstina2
  • labinstina3
  • labinstina4
  • labinstina5
  • labinstina6
  • labinstina7
  • labinstina8
  • labinstina9

Turistička Karta Labinština

TKLAB

Turistička karta Labinština može se koristiti za tiskovine (letak, brošura, karta na papiru), kao zidna karta ili za potrebe panoa - city lighta. Za svaku od ovih namjena karta Labinštine se prilagođava prema Vašim potrebama. Izrađujemo turističke, putne i prometne karte, planove, auto karte, turističke vodiče, atlase u analognom i digitalnom obliku, te multimedijalnih turističkih aplikacija za info terminale sa touch screen zaslonom. Postojeće karte možemo smanjivati i povećavati, odnosno prilagođavati dimenzije prema vašim potrebama, sve naše karte su vektorski crtane.

Labinština je na zapadu omeđena rijekom Rašom i istoimenim zaljevom, na jugu i istoku morem, a na sjeveru Plomiskim zaljevom i, do početka prošloga stoljeća, Čepićkim jezerom.

Zadaci turističke zajednice

Najznačajniji zadaci turističke zajednice općine ili grada su:

promoviranje turističke destinacije za koju je osnovana;
sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou destinacije;
sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora;
poticanje optimizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš;
poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture:
redovito prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, izdavanje turističkih promotivnih materijala, obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom;
poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, sportskih i ostalih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude;
poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša, te prirodne i kulturne baštine;
poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje;
organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda destinacije sukladno smjernicama Skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice;
turistička zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

Prilikom posjete Labinu ili Rapcu, zatražite od Turističke zajednice Labin-Rabac turističku kartu koja će Vam biti od velike koristi...